Chính phủ thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày nhập : 17/07/2017 16:28
Theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ, Chính phủ đã thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Cụ thể, tại phương án đơn giản hóa TTHC liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của NHNN có các nội dung phương án đơn giản hóa thuộc các lĩnh vực: Thành lập và hoạt động ngân hàng; hoạt động thanh toán; hoạt động thi đua khen thưởng; và hoạt động khác.

Trong đó, lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần; thủ tục cấp Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài; thủ tục cấp Giấy phép thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam; thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần; thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn…

Trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần được đơn giản hóa theo hướng lược bỏ yêu cầu về các thông tin thuộc 15 trường thông tin cá nhân có thể khai thác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chỉ giữ lại thông tin về họ tên, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú); bổ sung nội dung cung cấp số định danh cá nhân.

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đơn giản hóa theo hướng lược bỏ yêu cầu về các thông tin thuộc 15 trường thông tin cá nhân có thể khai thác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chỉ giữ lại thông tin về họ tên, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú); bổ sung nội dung cung cấp số định danh cá nhân.

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam được đơn giản hóa theo hướng lược bỏ yêu cầu về các thông tin thuộc 15 trường thông tin cá nhân có thể khai thác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chỉ giữ lại thông tin về họ tên, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú); bổ sung nội dung cung cấp số định danh cá nhân.

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng được đơn giản hóa theo hướng lược bỏ yêu cầu về các thông tin thuộc 15 trường thông tin cá nhân có thể khai thác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chỉ giữ lại thông tin về họ tên, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú); bổ sung nội dung cung cấp số định danh cá nhân.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ giao NHNN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đó, giao NHNN xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan tại Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011, Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015, Thông tư số 24/2011/TT-NHNN ngày 31/12/2011, Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010, Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013, Thông tư số 04/2015TT-NHNN ngày 31/3/2015, Thông tư số 02/2015/TT-NHNN ngày 07/01/2015, Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010, Thông tư số 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015.

(Theo www.sbv.gov.vn)
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh