Quan trọng nhất là trách nhiệm của người đứng đầu
Ngày nhập : 21/05/2018 15:57
Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Thống đốc NHNN, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW khi trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng xung quanh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ cơ quan NHTW 2 năm qua.
 
 
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh

Thưa đồng chí, nhìn lại 2 năm qua, Đảng ủy cơ quan NHTW đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị như thế nào ?

Đầu tiên phải kể đến là việc Đảng ủy cơ quan NHTW đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 416-KH/ĐUNH ngày 31/10/2016 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Điểm nổi bật trong Kế hoạch này là yêu cầu các cấp ủy trực thuộc căn cứ 4 nội dung đột phá để chủ động nghiên cứu, xây dựng các nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị để thực hiện, hằng năm có đánh giá kết quả.

Thứ hai, Đảng ủy cơ quan NHTW đã tổ chức quán triệt Chỉ thị cho cấp ủy các cấp, cán bộ chủ chốt các đơn vị. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên của đơn vị tại các kỳ sinh hoạt chi bộ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về “Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di chúc và tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Thứ ba, ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thay thế Quy định số 674-QĐ/ĐUNH ngày 11/7/2012 của Đảng ủy cơ quan NHTW. Đó là Quy định số 720-QĐ/ĐUNH ngày 19/7/2017. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị để thực hiện.

Thứ tư, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân cấp ủy và toàn thể đảng viên năm 2016, 2017 theo “Cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “Kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã xây dựng.

Ngoài ra, tại các nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và nhiều văn bản khác, Đảng ủy cơ quan NHTW thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị này. Chỉ đạo các cấp ủy, UBKT các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị ở cấp mình và các cấp ủy trực thuộc.
 

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN đã chủ trì và trực tiếp truyền đạt những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương đến cán bộ, đảng viên ngành NH

Đồng chí có thể chia sẻ những kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ cơ quan NHTW ?

Kết quả nổi bật nhất là việc ban hành 3 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện gồm: Nghị quyết số 02-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Nghị quyết số 03-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và Nghị quyết số 04-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong Đảng bộ cơ quan NHTW. Đó chính là việc hiện thực hóa 4 nội dung đột phá trong Kế hoạch số 416-KH/ĐUNH của Đảng ủy cơ quan NHTW, là điểm nhấn quan trọng, bước đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2015-2020.

Các cấp ủy trực thuộc đã chủ động nghiên cứu, xây dựng các nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị theo 4 nội dung đột phá trong Kế hoạch số 416-KH/ĐUNH để thực hiện. Đến nay, 100% cấp ủy trực thuộc đã rà soát, bổ sung và hoàn thiện Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong đơn vị theo nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 720-QĐ/ĐUNH của Đảng ủy cơ quan NHTW; tổ chức quán triệt Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ; tổ chức sinh hoạt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan NHTW.

Năm 2016 và 2017, các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức cho đảng viên, quần chúng trong đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp ủy trực thuộc đã chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn học tập và sinh hoạt chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo, tổ chức cho đảng viên xây dựng Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 theo Hướng dẫn số 934-HD/ĐUNH ngày 24/01/2018 của Đảng ủy cơ quan NHTW.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong Đảng bộ cơ quan NHTW đã được Đoàn kiểm tra số 473 của Ban Bí thư (năm 2017) ghi nhận, đánh giá là đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, nhiều đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan NHTW.

Đó là: Đảng ủy Học viện Ngân hàng phối hợp với các chi bộ Vụ Quản lý ngoại hối, Chính sách tiền tệ, Dự báo thống kê tổ chức cuộc thi “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với ngành Ngân hàng” bằng hình thức sân khấu hóa. Đảng ủy Học viện Ngân hàng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy của nhà trường. Chi bộ Khối Dân Đảng tổ chức giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua Bộ sưu tập tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi thành lập nước đến nay. Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng cuốn sổ tay ghi chép cho công chức của vụ, trong đó lồng ghép hình ảnh tập thể công chức các phòng với những câu nói nổi tiếng của Bác về công tác tổ chức, cán bộ nhằm giáo dục, nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức trong đơn vị. Đảng ủy Văn phòng NHNN đã chỉ đạo lồng ghép kể chuyện về Bác vào các buổi sinh hoạt chi bộ.

Cùng với đó, Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương tổ chức Hội thi “Viết về văn hóa công sở”, cuộc thi “Nét đẹp văn hóa công sở”, Đoàn Thanh niên NHTW tổ chức Hội thảo “Đạo đức công vụ” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thời báo Ngân hàng đã đăng tải nhiều bài viết về tấm gương người tốt, việc tốt của cán bộ, đảng viên và người lao động trong cuộc sống và công việc; Tạp chí Ngân hàng mở chuyên mục “Một số lời dạy và mẩu chuyện về Bác” nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Nhà máy In tiền Quốc gia, Đảng ủy Cục Quản trị, Đảng ủy Cục Công nghệ thông tin, Chi bộ Vụ Kiểm toán nội bộ, Chi bộ Khối Dân Đảng, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế,… tổ chức mời các chuyên gia, báo cáo viên đến nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các đợt sinh hoạt đảng ngoại khóa, đi thực tế, về nguồn, lễ báo công…

Gần đây nhất, Đảng bộ cơ sở Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam trực thuộc Đảng ủy cơ quan NHTW vinh dự là 1/13 đơn vị được biểu dương, khen thưởng là đơn vị điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong dịp sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo Kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 12/3/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
 

Vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp là rất quan trọng trong việc thực hiện Chỉ thị 05 và các nghị quyết của TW

Thưa đồng chí, sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị trong Đảng bộ, chúng ta còn những hạn chế gì cần phải khắc phục, sửa chữa ?

Theo tôi, về cơ bản các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã triển khai khá tích cực, cơ bản đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, ở một số cấp uỷ còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Đó là:

Trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa biết cách gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhất là nhiệm vụ trọng tâm theo từng thời điểm. Một số chi bộ chưa xác định rõ những đột phá để đưa vào chương trình, kế hoạch công tác nên chưa tạo sự chuyển biến tích cực trong cơ quan, đơn vị.

Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên chất lượng thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao chưa cao.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan NHTW, một số cấp ủy còn chưa thực sự đầu tư, quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo nên kết quả thực hiện chưa cao.

Vậy trong thời gian tới, Đảng ủy cơ quan NHTW đề ra những giải pháp gì để đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chỉ chị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ, thưa đồng chí ?

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Cán sự đảng NHNN, trong thời gian tới, Đảng ủy cơ quan NHTW cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp sau:

Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc trong Đảng bộ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, trọng tâm là Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết Trung ương 7 về “xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp”.

Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 03-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 về “Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ cơ quan NHTW” gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và ngành Ngân hàng.

Chỉ đạo các đơn vị báo chí, truyền thông trong Đảng bộ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kịp thời đăng tải những bài viết về tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đặc biệt, các cấp ủy cần theo dõi cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, lấy đó là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

Để thực hiện tốt các giải pháp nói trên, vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương, của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp rất quan trọng, sẽ là những tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động học tập, làm theo. Đó chính là những việc làm thiết thực đưa Chỉ thị số 05-CT/TW thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí !

(Theo Thời Báo Ngân Hàng)
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh