THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI TỈNH LONG AN
Ngày nhập : 24/04/2019 15:56
1. Thông tin về tài sản thế chấp cần thẩm định giá để xử lý :
 
 
2. Thời gia nhận hồ sơ :

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chánh từ ngày 25/04/2019 đến ngày 02/05/2019. (Hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện từ ngày 25/04//2019 với điều kiện SAIGONBANK phải nhận được trước 16 giờ 30 phút ngày 02/05/2019).

3. Địa điểm nhận hồ sơ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

Phòng Thẩm định

Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Đầu mối liên hệ: Ông Lê Minh Hải, điện thoại: 0909.238.789

4. Tiêu chí lựa chọn

- Doanh thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài Chính ;

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành ;

5. Hồ sơ bao gồm :

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Phương án thẩm định giá.

* Lưu ý :

SAIGONBANK sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, SAIGONBANK không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh