THÔNG BÁO THU GIỮ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
Ngày nhập : 15/07/2019 15:47
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương Chi Nhánh Bình Hòa (SAIGONBANK CN BÌNH HÒA) đang tiến hành thủ tục thu giữ và xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ vay theo Thông báo số 03/2019/TB_BH ngày 25/06/2019.

Tài sản hiện đang thế chấp thuộc quyền sử dụng/sở hữu của ông Nguyễn Phi Hùng và bà Lê Thị Kiều Linh để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của ông/bà tại (SAIGONBANK CN BÌNH HÒA). Tài sản bảo đảm bị thu giữ được mô tả đầy đủ dưới đây :

1. Tài sản thu giữ và phát mãi :

Toàn bộ 10 (mười) Quyền sử dụng đất tọa lạc tại Thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau :

+ Tài sản 1:

• Quyền sử dụng đất :

- Thửa đất số : 29; Tờ bản đồ số (nếu có) : 19

- Địa chỉ : Thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng

- Diện tích: 871 m2 (ghi bằng chữ: Tám trăm bảy mươi mốt  mét vuông).

- Hình thức sử dụng : riêng : 871 m2 ; chung : Không m2

- Mục đích sử dụng : Đất nông nghiệp trồng lúa

- Thời hạn sử dụng đất xác định theo Luật Đất Đai 2003 (sử đổi) có hiệu lực thi hành và được tính từ ngày 15/10/2013.

Giấy tờ về quyền sử dụng đất :

Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451081; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00825 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012.

+ Tài sản 2 :

• Quyền sử dụng đất :

- Thửa đất số: 13; Tờ bản đồ số : 19

- Địa chỉ: Thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng

- Diện tích:  10001m2 (ghi bằng chữ: Một ngàn không trăm lẻ một mét vuông)

- Hình thức sử dụng : riêng : 10001 m2 ; chung : Không m2

- Mục đích sử dụng : đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác

- Thời hạn sử dụng đất xác định theo Luật Đất Đai 2003 (sử đổi) có hiệu lực thi hành và được tính từ ngày 15/10/2013

Giấy tờ về quyền sử dụng đất :

Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451082; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00821 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012.

+ Tài sản 3 :

• Quyền sử dụng đất :

- Thửa đất số: 77            ; Tờ bản đồ số (nếu có): 19

- Địa chỉ: Thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng

- Diện tích:  13698 m2 (ghi bằng chữ: Mười ba ngàn sáu trăm chín mươi tám mét vuông).

- Hình thức sử dụng : riêng : 13698 m2 ; chung : Không m2

- Mục đích sử dụng : đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác

- Thời hạn sử dụng đất xác định theo Luật Đất Đai 2003 (sử đổi) có hiệu lực thi hành và được tính từ ngày 15/10/2013

Giấy tờ về quyền sử dụng đất :

Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451083; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00826 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012.

+Tài sản 4 :

• Quyền sử dụng đất :

- Thửa đất số: 76            ; Tờ bản đồ số : 19 

- Địa chỉ: Thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng

- Diện tích: 8619 m2 (ghi bằng chữ : Tám ngàn sáu trăm mười chín mét vuông).

- Hình thức sử dụng : riêng : 8619 m2 ; chung : Không m2

- Mục đích sử dụng : đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác

- Thời hạn sử dụng đất xác định theo Luật Đất Đai 2003 (sử đổi) có hiệu lực thi hành và được tính từ ngày 15/10/2013

Giấy tờ về quyền sử dụng đất :

Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451084; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00827 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012.

+ Tài sản 5 :

• Quyền sử dụng đất :

- Thửa đất số: 12          ; Tờ bản đồ số : 19

- Địa chỉ: Thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng

- Diện tích: 9690 m2 (ghi bằng chữ : Chín ngàn sáu trăm chín mươi mét vuông).

- Hình thức sử dụng : riêng : 9690 m2 ; chung : Không m2

- Mục đích sử dụng : đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác

- Thời hạn sử dụng đất xác định theo Luật Đất Đai 2003 (sử đổi) có hiệu lực thi hành và được tính từ ngày 15/10/2013.

Giấy tờ về quyền sử dụng đất :

Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451085; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00822 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012.
 
+Tài sản 6 :

• Quyền sử dụng đất :

- Thửa đất số: 14           ; Tờ bản đồ số : 19

- Địa chỉ: Thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng

- Diện tích: 15876 m2 (ghi bằng chữ : Mười lăm ngàn tám trăm bảy mươi sáu mét vuông).

- Hình thức sử dụng : riêng : 15876 m2 ; chung : Không m2

- Mục đích sử dụng : đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác

- Thời hạn sử dụng đất xác định theo Luật Đất Đai 2003 (sử đổi) có hiệu lực thi hành và được tính từ ngày 15/10/2013

Giấy tờ về quyền sử dụng đất :

Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451086; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00819 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012.

+ Tài sản 7 :

• Quyền sử dụng đất :

- Thửa đất số: 37; Tờ bản đồ số : 29

- Địa chỉ: Thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng

- Diện tích: 3741.8 m2 (ghi bằng chữ : Ba ngàn bảy trăm bốn mươi mốt phẩy tám mét vuông).

- Hình thức sử dụng : riêng : 3741.8 m2 ; chung : Không m2

- Mục đích sử dụng : đất nông nghiệp trồng cây lâu năm

- Thời hạn sử dụng : Đến ngày 15/10/2043

Giấy tờ về quyền sử dụng đất :

Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451087; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00828 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012

+Tài sản 8 :

• Quyền sử dụng đất :

- Thửa đất số: 78         ; Tờ bản đồ số : 19

- Địa chỉ: Thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng

- Diện tích: 11748 m2 (ghi bằng chữ : Mười một ngày bảy trăm bốn mươi tám mét vuông).

- Hình thức sử dụng : riêng : 11748 m2 ; chung : Không m2

- Mục đích sử dụng : đất nông nghiệp trồng cây lâu năm

- Thời hạn sử dụng : Đến ngày 15/10/2043.

Giấy tờ về quyền sử dụng đất :

Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451088; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00824 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012
 
+Tài sản 9 :

• Quyền sử dụng đất :

- Thửa đất số: 11            ; Tờ bản đồ số : 19

- Địa chỉ: Thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng

- Diện tích: 1468 m2 (ghi bằng chữ : Một ngàn bốn trăm sáu mươi tám mét vuông).

- Hình thức sử dụng : riêng : 1468 m2 ; chung : Không m2

- Mục đích sử dụng : đất nông nghiệp trồng cây lâu năm

- Thời hạn sử dụng : Đến ngày 15/10/2043.

Giấy tờ về quyền sử dụng đất :

Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451089; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00823 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012

+ Tài sản 10 :

• Quyền sử dụng đất :

- Thửa đất số: 75          ; Tờ bản đồ số : 19

- Địa chỉ: Thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng

- Diện tích: 13009 m2 (ghi bằng chữ : Mười ba ngàn không trăm lẻ chín mét vuông). Hình thức sử dụng : riêng : 13009 m2 ; chung : Không m2

- Mục đích sử dụng : Đất ở nông thôn (400 m2); Đất nông nghiệp trồng câu hàng năm khác (12609 m2).

- Thời hạn sử dụng đất : Đất ở : Lâu dài, Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác : xác định theo Luật đất đai 2003 (sửa đổi) có hiệu lực thi hành và được tính từ ngày 15/10/2013.

Giấy tờ về quyền sử dụng đất :

Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451090; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00820 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012

2. Lý do thu giữ và xử lý tài sản thế chấp :
 
Do ông Nguyễn Phi Hùng và bà Lê Thị Kiều Linh không thực hiện đúng các cam kết trong Hợp đồng tín dụng. Hợp đồng thế chấp và các Biên bản làm việc với SAIGONBANK.

3. Mục đích thu giữ và xử lý tài sản thế chấp :

Để xử lý thu hồi các khoản nợ vay của ông Nguyễn Phi Hùng và bà Lê Thị Kiều Linh tại SAIGONBANK.

4. Thời gian thực hiện thu giữ tài sản thế chấp : Ngày 22 tháng 07 năm 2019.

5. Địa điểm thu giữ tài sản thế chấp :

Thửa đất số 11; 12; 13; 14; 29; 75; 76; 77; 78 - tờ bản đồ số19 và thửa đất số 37 - tờ bản đồ số 29, tọa lạc cùng địa chỉ: Thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng.

6. Phương thức xử lý : Sau khi thu giữ sẽ đưa tài sản ra bán đấu giá theo quy định.

Để biết thông tin liên hệ : SAIGONBANK-CN BÌN HÒA, số 139-141-143 Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại : (028).35165832 .
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh