Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương tổ chức Hội nghị về kinh nghiệm trong công tác xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương tổ chức Hội nghị về kinh nghiệm trong công tác xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương tổ chức Hội nghị về kinh nghiệm trong công tác xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội.

SAIGONBANK đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm

SAIGONBANK đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm

Ngày 08 tháng 03 năm 2018, Tổng Giám đốc đã có Thông báo số  539/SGB-KH-TB ngày 08/03/2018 về việc đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm theo Công văn số 449/HCM-PTH ngày 28/02/2018.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh