THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHI NHÁNH QUẢN LÝ VÀ TÊN GỌI PHÒNG GIAO DỊCH THỦ ĐỨC
Ngày nhập : 06/10/2020 10:51
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi Chi nhánh quản lý và tên gọi Phòng Giao dịch Thủ Đức

      Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Khánh Hội (SAIGONBANK – Chi nhánh Khánh Hội) thông báo về việc thay đổi Chi nhánh quản lý và tên gọi Phòng Giao dịch Thủ Đức, thông tin cụ thể như sau:
      - Thay đổi Chi nhánh quản lý Phòng Giao dịch Thủ Đức từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Tân Định sang Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Khánh Hội.
      - Thay đổi tên gọi từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Tân Định – Phòng Giao dịch Thủ Đức thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Khánh Hội – Phòng Giao dịch Thủ Đức.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh