Tiếp tục phát triển thị trường vốn cả về chiều rộng và chiều sâu
Ngày nhập : 20/01/2020 15:12
 
Để đáp ứng yêu cầu huy động vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là vốn trung và dài hạn, trong năm 2020, Bộ Tài chính sẽ tập trung thực hiện 07 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục phát triển thị trường vốn cả về chiều rộng và chiều sâu.

Đáp ứng yêu cầu huy động vốn trung và dài hạn

Để đáp ứng yêu cầu huy động vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là vốn trung và dài hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia huy động vốn, trong năm 2020, Bộ Tài chính xác định phát triển thị trường vốn theo hướng tiếp tục cơ cấu lại toàn diện để thị trường chứng khoán (TTCK) trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.

Cùng với đó, xây dựng cơ cấu hợp lý, cân bằng giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, giữa thị trường cổ phiếu và trái phiếu; giữa trái phiếu chính phủ (TPCP) và trái phiếu doanh nghiệp (TPDN); hỗ trợ tích cực quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân; tăng cường mở cửa và hội nhập với thị trường khu vực và thế giới.

Đồng thời, phối hợp hiệu quả chính sách tiền tệ và tài khóa nhằm điều hành linh hoạt lãi suất phát hành TPCP để vừa huy động vốn cho ngân sách nhà nước, vừa phát triển thị trường TPCP là thị trường chuẩn của toàn thị trường tài chính.

Phấn đấu tăng quy mô và giá trị huy động vốn qua thị trường trái phiếu để đáp ứng nhu cầu vốn của các các tổ chức phát hành; mở rộng hệ thống các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức, tạo cầu bền vững cho toàn thị trường. Đồng thời, tăng cường quản lý giám sát, cơ chế thông tin, minh bạch hóa thị trường; thực hiện định kỳ công tác kiểm tra, giám sát tình hình phát hành, giao dịch trái phiếu, cổ phiếu.

07 nhóm giải pháp trọng tâm

Để hiện thực hóa định hướng trên, Bộ Tài chính đề ra 07 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục phát triển thị trường vốn cả về chiều rộng và chiều sâu, cụ thể:

Một là, hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực quản lý, giám sát

Bộ Tài chính dự kiến xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai soạn thảo 04 Nghị định và 11 Thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán năm 2019; Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, điều hành TTCK, hoạt động giám sát và cưỡng chế thực thi nhằm bảo đảm an toàn cho TTCK.

Hai là, tăng cung hàng hóa và cải thiện chất lượng nguồn cung

Đối với thị trường cổ phiếu, thúc đẩy triển khai kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Thực hiện kiểm tra, xử lý kịp thời các doanh nghiệp không tuân thủ quy định về niêm yết/đăng ký giao dịch sau khi cổ phần hóa.

Hoàn thiện và phát triển thị trường trái phiếu, trong đó, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ quy phạm pháp luật tại "Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030". Đồng thời, nâng cao chất lượng các sản phẩm chứng khoán bằng cách tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động huy động vốn và việc sử dụng vốn huy động trên TTCK, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp tăng vốn ảo và sử dụng vốn sai mục đích; Tăng cường kiểm tra chất lượng báo cáo tài chính và hoạt động kiểm toán của các đơn vị kiểm toán, kiểm toán viên...

Ba là, phát triển, nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian thị trường

Yêu cầu toàn bộ các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại; Thực hiện giám sát dựa vào rủi ro trên cơ sở hoàn thiện hệ thống phân loại, đánh giá rủi ro và cảnh báo sớm đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động tài trợ không chính thức cho giao dịch chứng khoán trên thị trường; Nâng cao chất lượng và đạo đức nghề nghiệp nhân viên hành nghề kinh doanh chứng khoán thông qua việc chuẩn hóa các chương trình đào tạo hành nghề kinh doanh chứng khoán.

Bốn là, tái cấu trúc tổ chức thị trường, cơ sở hạ tầng, công nghệ

Trong năm 2020, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp thực hiện thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo lộ trình và mô hình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Thực hiện phân mảng thị trường trên nguyên tắc không làm xáo trộn, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục và ổn định của thị trường.

Nghiên cứu triển khai một số sản phẩm/dịch vụ mới tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Triển khai các loại lệnh mới trên thị trường cổ phiếu, đặc biệt là các loại lệnh phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư chuyên nghiệp; Triển khai hoạt động giao dịch trong ngày phù hợp với điều kiện của thị trường; Nghiên cứu việc nới rộng biên độ giao động giá trong ngày theo tính chất của từng phân bảng cố phiếu niêm yết.

Năm là, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát TTCK và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Theo đó, thực hiện kiểm tra, xử lý kịp thời các doanh nghiệp không tuân thủ quy định về niêm yết/đăng ký giao dịch sau khi cổ phần hóa; Đẩy mạnh phối hợp giữa các đơn vị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 02 Sở Giao dịch chứng khoán trong giám sát, phát hiện vi phạm, dấu hiệu vi phạm trên thị trường.

Sáu là, cơ cấu lại cơ sở nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán

Đối với nhà đầu tư cá nhân, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư nhỏ; Bổ sung điều kiện về quy mô vốn, số lượng cổ đông, tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông nhỏ trong công ty đại chúng.

Đối với nhà đầu tư tổ chức, nghiên cứu, ban hành các chính sách ưu đãi đẩy mạnh việc phát triển chương trình hưu trí tự nguyện (quỹ hưu trí); Duy trì, giữ mối quan hệ chặt chẽ, tổ chức đối thoại thường xuyên/định kỳ với thành viên thị trường; Ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn về nhà đầu tư chuyên nghiệp, tiến tới cấu trúc lại các sản phẩm và thị trường theo phân nhóm nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp theo hướng mở rộng sở hữu nước ngoài tại lĩnh vực nhà nước không cần nắm giữ theo quy định của pháp luật và phù hợp với cam kết quốc tế...

Bảy là, triển khai các giải pháp nâng hạng TTCK Việt Nam

Trong năm 2020, cập nhật thông tin trang thông tin bằng tiếng Anh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; Khuyến khích các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đại chúng thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Anh; Cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các nhà đầu tư trên TTCK...

(Nguồn: Tạp chí Tài chính)
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh