Huy động vốn

Tiền gửi tiết kiệm bao gồm  : tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn ...
SAIGONBANK nhận tiền gửi thanh toán bằng đồng Việt nam và ngoại tệ của các cá nhân ...