Lãi suất


 
Lãi suất tiền gởi tiết kiệm (TGTK) bằng Đồng Việt Nam của cá nhân
 
Ngày hiệu lực   :   01/01/2018
Kỳ hạn
Trả lãi cuối kỳ
Trả lãi hàng quý
Trả lãi hàng tháng
Trả lãi trước
(% /năm)
(% /năm)
(% /năm)
(% /năm)
Tiết kiệm không kỳ hạn
 
 
0,50%
 
Tiết kiệm có kỳ hạn
 
 
 
 
01 tuần
0,70%
 
 
 
02 tuần
0,70%
 
 
 
01 tháng
4,80%
 
4,80%
4,78%
02 tháng
4,90%
 
4,89%
4,86%
03 tháng
5,50%
5,50%
5,47%
5,42%
04 tháng 5.50%   5,46% 5,40%
05 tháng
5,50%
 
5,45%
5,37%
06 tháng
5,90%
5,86%
5,83%
5,73%
07 tháng 6,00%   5,91% 5,80%
08 tháng
6,10%
 
5,99%
5,86%
09 tháng
6,20%
6,11%
6,08%
5,93%
10 tháng 6,30%   6,16% 5,99%
11 tháng
6,30%
 
6,14%
5,96%
12 tháng
6,80%
6,64%
6,60%
6,37%
13 tháng
7,00%
 
6,76%
6,50%
18 tháng
7,10%
6,81%
6,77%
6,42%
24 tháng
7,20%
6,78%
6,75%
6,29%
36 tháng 7,20% 6,57% 6,54% 5,92%
 
 
Lãi suất tiền gởi thanh toán bằng VND của tổ chức và cá nhân
 
Ngày hiệu lực   :   01/01/2018   
Kỳ hạn
Lãi  suất (% năm)
1.    Loại không kỳ hạn
:
0,50% 
2.    Loại 01 tuần 
:
0,70%
3.    Loại 02 tuần
:
0,70%
4.    Loại kỳ hạn 01 tháng
:
4,80%
5.    Loại kỳ hạn 02 tháng
:
4,90%
6.    Loại kỳ hạn 03 tháng
:
5,50%
7.    Loại kỳ hạn 04 tháng : 5,50%
8.    Loại kỳ hạn 05 tháng : 5,50%
9.    Loại kỳ hạn 06 tháng
:
5,90%
10.  Loại kỳ hạn 07 tháng : 6,00%
11.  Loại kỳ hạn 08 tháng : 6,10%
12.  Loại kỳ hạn 09 tháng
:
6,20%
13,  Loại kỳ hạn 10 tháng : 6,30%
14.  Loại kỳ hạn 11 tháng : 6,30%
15.  Loại kỳ hạn 12 tháng
:
6,80%
16.  Loại kỳ hạn 13 tháng
:
7,00%
17.  Loại kỳ hạn 18 tháng
:
7,10%
18.  Loại kỳ hạn 24 tháng
:
7,20% 
19. Loại kỳ hạn 36 tháng : 7,20%
 
 
Lãi suất tiền gởi tiết kiệm bằng Dollar Mỹ (USD) của cá nhân
 
Ngày hiệu lực   :   01/01/2018   
Kỳ hạn Lãnh lãi khi đáo hạn (% năm)
1.   Loại không kỳ hạn
:
0%
2.   Loại có kỳ hạn
 
 
+   Loại kỳ hạn 01 tháng
:
0%
+   Loại kỳ hạn 02 tháng
:
0% 
+   Loại kỳ hạn 03 tháng
:
0% 
+   Loại kỳ hạn 06 tháng
:
0% 
+   Loại kỳ hạn 09 tháng
:
0% 
+   Loại kỳ hạn 12 tháng
:
0%
+   Loại kỳ hạn 13 tháng
:
0%
+   Loại kỳ hạn 18 tháng
:
0%
+   Loại kỳ hạn 24 tháng
:
0%
+   Loại kỳ hạn 36 tháng
: 0% 
 
 
Lãi suất tiền gởi thanh toán bằng Dollar Mỹ (USD) của tổ chức và cá nhân
 
Ngày hiệu lực   :   01/01/2018   
Kỳ hạn Lãi suất (% năm)
1. Loại không kỳ hạn
:
0% 
2. Loại kỳ hạn 01 tháng
:
0%
5. Loại kỳ hạn 02 tháng
:
0%
6. Loại kỳ hạn 03 tháng
:
0%
7. Loại kỳ hạn 06 tháng
:
0% 
8. Loại kỳ hạn 09 tháng
:
0% 
9. Loại kỳ hạn 12 tháng
:
0% 
11. Loại kỳ hạn 18 tháng
:
0%
12. Loại kỳ hạn 24 tháng : 0%
 
 
Lãi suất tiền gởi tiết kiệm bằng Euro (EUR) của cá nhân
 
Ngày hiệu lực   :   01/01/2018   
Kỳ hạn Lãnh lãi khi đáo hạn (% năm)
1. Loại không kỳ hạn
:
0% 
2. Loại kỳ hạn 01 tháng
:
0%
3. Loại kỳ hạn 02 tháng
:
0%
4. Loại kỳ hạn 03 tháng
:
0,05% 
5. Loại kỳ hạn 06 tháng
:
0,10% 
6. Loại kỳ hạn 09 tháng
:
0,10%
7. Loại kỳ hạn 12 tháng
:
0,10% 
 
 Ngân hàng tính lãi theo cơ sở 365 ngày.