DANH SÁCH ĐỘI PHẢN ỨNG NHANH SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Ngày nhập : 13/09/2023 13:00

STT

Hệ thống CNTT

Nhân sự đảm trách

Email/ Số điện thoại

1

Hệ thống Core Banking

Lê Duy Chí

chile@saigonbank.com.vn
0909.180.190

Lâm Thị Diểm Trinh

trinhlam@saigonbank.com.vn
0943.005.603

2

Hệ thống Internet Banking

Cao Bá Lân

lancao@saigonbank.com.vn
0823.555.743

Lê Duy Chí

chile@saigonbank.com.vn
0909.180.190

3

Hệ thống thẻ CMS VCCS

Nguyễn Phương Bình

binhnp@saigonbank.com.vn
076.460.9606

Đỗ Gia Bảo

baodo@saigonbank.com.vn
094.5244.989

4

Hệ thống Smart Banking

Nguyễn Phương Bình

binhnp@saigonbank.com.vn
076.460.9606

Đỗ Gia Bảo

baodo@saigonbank.com.vn
094.5244.989

5

Cổng thanh toán trực tuyến NAPAS

Huỳnh Thị Khang

khanghuynh@saigonbank.com.vn
0982.138.474

Nguyễn Phương Bình

binhnp@saigonbank.com.vn
076.460.9606

6

Hệ thống SWIFT

Cao Bá Lân

lancao@saigonbank.com.vn
0823.555.743

Đỗ Thân Anh Thy

thydo@saigonbank.com.vn
0909.099.525

7

Hệ thống Citad

Dương Thành Đức.

ducduong@saigonbank.com.vn
0901.688.886

Trần Thị Nhung

nhungtt@saigonbank.com.vn
0963.231.196

8

Hệ thống Saigonbank PAY

Đỗ Gia Bảo

baodo@saigonbank.com.vn
094.5244.989

9

Các cổng thanh toán online: VNPay, Payoo, Moca, Momo. Zalo Pay

Nguyễn Phương Bình

binhnp@saigonbank.com.vn
076.460.9606

Huỳnh Thị Khang

khanghuynh@saigonbank.com.vn
0982.138.474

10

Dịch vụ thu hộ, chi hộ  CEP-SGB

Nguyễn Phương Bình

binhnp@saigonbank.com.vn
076.460.9606

Huỳnh Thị Khang

khanghuynh@saigonbank.com.vn
 0982.138.474

11

Hệ thống báo cáo Ngân hàng nhà nước, Báo cáo nội bộ

Lê Quốc Hoài

hoaile@saigonbank.com.vn
0903.350.408

Cao Bá Lân

lancao@saigonbank.com.vn
0823.555.743

12

Hệ thống CSDL

Dương Thành Đức

ducduong@saigonbank.com.vn
0901.688.886

Lê Duy Chí

chile@saigonbank.com.vn
0909.180.190

13

Hệ thống mạng

Đỗ Thân Anh Thy

thydo@saigonbank.com.vn
0909.099.525

Bùi Minh Tiến

tienbui@saigonbank.com.vn
0964.250.095

14

Hệ thống An ninh mạng Saigonbank

Lê Nguyên Vĩnh Phú

phule@saigonbank.com.vn
0938.013.283

Trần Trung Vinh

vinhtran@saigonbank.com.vn
0934.310.610

15

Hệ thống Hạ tầng, DC, DR

Trần Quốc Cường (Hội sở)

cuongtq@saigonbank.com.vn
0399.967.132

Nguyễn Ngọc Minh Mẫn

nnmman@saigonbank.com.vn
0375.327.691

16

Thuế điện tử

Huỳnh Thị Khang

khanghuynh@saigonbank.com.vn
0982.138.474

Triệu Nguyễn Quốc Việt

viettrieu@saigonbank.com.vn
0939.375.447

17

Hải quan điện tử, eTax Mobile

Tất Trấn Phong

phongtat@saigonbank.com.vn
0985.951.413

Huỳnh Thị Khang

khanghuynh@saigonbank.com.vn
0982.138.474

18

Website SAIGONBANK

Cao Bá Lân

lancao@saigonbank.com.vn
0823.555.743

Nguyễn Phương Bình

binhnp@saigonbank.com.vn
076.460.9606

19

Hệ thống thư điện tử

Đỗ Thân Anh Thy

thydo@saigonbank.com.vn
0909.099.525

Bùi Minh Tiến

tienbui@saigonbank.com.vn
0964.250.095

20

Hệ thống quản trị Microsoft Active Directory

Nguyễn Hoàng Phúc

hoangphuc@saigonbank.com.vn
0389.878.524

Bùi Minh Tiến

tienbui@saigonbank.com.vn
0964.250.095

21

Dịch vụ nhắn tin SMS

Vũ Trường Giang

giangvu@saigonbank.com.vn
0903.774.503

Huỳnh Thị Khang

khanghuynh@saigonbank.com.vn
0982.138.474

22

Hóa đơn điện tử

Tất Trấn Phong

phongtat@saigonbank.com.vn
0985.951.413

Huỳnh Thị Khang

khanghuynh@saigonbank.com.vn
0982.138.474

 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh