THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngày nhập : 19/01/2024 15:46
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 126/2024/SGB-TD ngày 04/01/2024 như sau:

I. Tên tài sản đấu giá

- Tên tài sản: Khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Thực phẩm và Dịch vụ Tổng Hợp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.

- Thông tin khoản nợ: Khoản nợ được quyết định bởi bản án sơ thẩm số 1011/2017/KDTM-ST ngày 08/08/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

II. KẾT QUẢ LỰA CHỌN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 92 điểm.

3.  Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): không.

III. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn)
 
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh