THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU GIỮ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP TỈNH QUẢNG NINH
Ngày nhập : 18/06/2019 15:24
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) thông báo như sau :

Tính đến ngày 31/05/2019 ông Trần Văn Trung, bà Nguyễn Thị Phương còn nợ quá hạn tại SAIGONBANK tổng số tiền 464.983.333 đồng, trong đó nợ gốc 360.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn) và nợ lãi là 104.983.333 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh tư triệu chín trăm tám ba nghìn ba tram ba ba đồng). Toàn bộ dư nợ của ông Trần Văn Trung, bà Nguyễn Thị Phương tại SAIGONBANK là nợ xấu thuộc nhóm 5.

Thời gian qua, SAIGONBANK đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho ông Trần Văn Trung, bà Nguyễn Thị Phương thực hiện các biện pháp để thanh toán nợ. Tuy nhiên ông Trần Văn Trung, bà Nguyễn Thị Phương đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, nhiều lần không thực hiện theo cam kết, không thể hiện thiện chí trong việc thực hiện, vi phạm nghĩa vụ tại các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và vi phạm thỏa thuận tại các Biên bản làm việc đã ký với SAIGONBANK – Chi nhánh Quảng Ninh – Phòng Giao dịch Cẩm Phả.

Vì vậy, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và căn cứ thỏa thuận tại các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và biên bản làm việc đã được ký giữa các bên, nay SAIGONBANK thông báo chính thức thực hiện việc thu giữ, xử lý tài sản thế chấp của ông Trần Văn Trung, bà Nguyễn Thị Phương để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau :

1. Tài sản bị thu giữ, phát mãi :
 
 
2. Lý do thu giữ và xử lý tài sản thế chấp : do ông Trần Văn Trung, bà Nguyễn Thị Phương không thực hiện đúng các cam kết trong các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các Biên bản làm việc đã ký với SAIGONBANK.

3. Mục đích thu giữ và xử lý tài sản thế chấp : để xử lý thu hồi các khoản nợ của ông Trần Văn Trung, bà Nguyễn Thị Phương tại SAIGONBANK.

4. Thời gian thực hiện thu giữ tài sản thế chấp : ngày 10 tháng 7 năm 2019.

5. Địa điểm thu giữ: Tại thửa đất số : 145C-1; Tờ bản đồ số: 41 tại địa Tổ 9, khu 3 (nay là tổ 4, khu 3A), phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

6. Phương thức xử lý : Sau khi thu giữ sẽ đưa tài sản ra bán đấu giá theo quy định.

Bằng văn bản này, SAIGONBANK thông báo đến Quý cơ quan về việc SAIGONBANK sẽ thực hiện việc thu giữ tài sản thế chấp như nêu trên. Đồng thời, SAIGONBANK kính đề nghị Quý cơ quan hỗ trợ SAIGONBANK thu giữ tài sản thế chấp nêu trên để xử lý thu hồi nợ của ông Trần Văn Trung, bà Nguyễn Thị Phương theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ :

- Ông Trần Anh Tuấn, chức vụ: Phó Giám đốc, số điện thoại: Di động 0913266889; điện thoại cơ quan 0203.3656368.
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh