Biểu Phí Các Nghiệp Vụ Thẻ Nội Địa

BIỂU PHÍ CÁC NGHIỆP VỤ THẺ NỘI ĐỊA 
( Có hiệu lực từ ngày 01 / 11 / 2013 )
( Biểu phí chưa bao gồm VAT )
 
STT
Nội Dung
Phí
01
Phát hành thẻ ( thu 01 khi tiếp nhận hồ sơ ) 
 
 
Phát hành lần đầu / phát hành lại do thẻ hết hạn /lỗi kỹ  thuật 
Miễn phí
 
   Phát hành lại :
 
 
  - Nộp lại thẻ cũ 
50.000đ / thẻ
 
  - Không nộp lại thẻ cũ 
70.000đ / thẻ
02
 Phí thường niên ( KH vãng lai )
 
 
    Không thu phí phát hành 
50.000đ / thẻ / năm
 
    Có thu phí phát hành
Miễn phí đầu năm
 
 
50.000đ / thẻ / các năm còn lại
03
 Phí thường niên ( KH đơn vị chi lương )
 
 
  Không phí phát hành 
2.500đ / thẻ / tháng
 
  Có thu phí phát hành 
Miễn phí đầu năm
 
 
2.500đ / thẻ / tháng các năm
còn lại
04
 Số dư tối thiểu duy trì tài khoản
05
 Phí nộp tiền vào tài khoản 
 
 
 Trên hệ thống SGCTNH
Miễn phí
 
  Trên hệ thống liên kết 
Theo biểu phí của hệ thống
liên kết
06
 Phí rút tiền mặt tại ATM  SGCTNH
          Miễn phí             
07
 Phí rút tiền mặt tại quầy giao dịch
 
 
 Rút tiền mặt trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày
 nộp tiền mặt vào tài khoản
 0.02% / tổng số tiền rút
( tối thiểu là 10.000đ,
  tối đa là 1.000.000đ)     
 
 Rút tiền mặt khi nhận chuyển khoản đến từ ngân hàng khác trong cùng ngày làm việc 
0.02% / tổng số tiền rút
( tối thiểu là 10.000đ,
  tối đa là 1.000.000đ)
 
Rút tiền mặt khác 
Miễn phí
08
 Phí chuyển khoản tại quầy dịch vụ
Theo biểu phí dịch vụ KH
cá nhân của SGCTNH
09
 Phí chuyển khoản tại ATM
 
 
 -Trên hệ thống SGCTNH ( nội mạng )
Miễn phí
 
 -Trên hệ thống liên kết
Phí SGCT + phí của
hệ thống liên kết 
10
 Phí cấp hạn mức thấu chi
0,5% trên hạn mức
thấu chi được duyệt 
11
 Phí quản lý thấu chi
5.000đ / tháng
12
 Lãi suất thấu chi 
 
 
 Trong vòng 45 ngày 
Theo thông báo ls từng thời kỳ 
 
 Lãi suất thấu chi quá hạn ( > 45 ngày ) 
150%  ls trong hạn
13
Phí sử dụng thông báo biến động số dư qua hệ thống SMS
9.000đ / tháng
14
 Phí sao lục chứng từ 
Theo biểu phí dịch vụ KH cá nhân của SGCTNH
15
 Phí cấp sao kê chi tiết
Theo biểu phí dịch vụ KH cá nhân của SGCTNH
16
 Phí in sao kê tài khoản trên ATM
5.00đ
17
 Phí khiếu nại không đúng 
30.000đ / lần
18
 Phí cấp lại PIN ( không phải lỗi của ngân hàng )
10.000đ / lần
19
 Phí dịch vụ chuyển lương qua tài khoản thẻ tại   SGCTNH
0,1% / tổng số tiền chuyển
( tối đa 1.000.000đ )
hoặc 2.000đ / món
20
 Giao dịch thẻ trên hệ thống liên kết nội địa :
 
 
 Trên ATM 
 
 
 -Tra cứu số dư
 500đ / giao dịch
 
 -In sao kê 10 lần giao dịch gần nhất
500đ / giao dịch
 
 -Chuyển khoản nội bộ 
1.500đ / giao dịch
 
 -Chuyển khoản liên ngân hàng 
0,03% / số tiền chuyển khoản
( tối thiểu 10.000đ )
Hạn mức CK tối đa :
50.000.000đ / lần
 
 -Rút tiền mặt 
3.000đ / giao dịch
 
 -Phí thu hồi thẻ 
20.000đ / thẻ
 
Trên POS :
 
 
 -Tra cứu số dư 
500đ / giao dịch
 
 -Thanh toán hàng hóa dịch vụ 
 
 
     Chủ thẻ 
Miễn phí
 
     Đơn vị chấp nhận thẻ 
1,00% / giá trị giao dịch 
 
 -Hoàn trả hàng hóa dịch vụ 
1.800đ
21
 Giao dịch thẻ trên hệ thống liên kết nước ngoài( APN )
 
 
 Rút tiền trên ATM
50.000đ / giao dịch
 
 Tra cứu số dư trên ATM 
10.000đ / giao dịch