BPDV - TCTD nước ngoài

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ - TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI

1
 Refund of incoming remittance
Fee
 
Fund already credited to customer’s account
USD15
 
Fund not yet credited to customer’s account
USD23
2
Telegraphic charge
USD25
3
 Amendment charge
 
 
Increase in amount
USD30
 
Others
USD20
4
Discrepancy fee of Import L/C document 
USD50
5
Mail/Postage fee
As incurred
6
Account statements (MT 940, 950)
USD6
 
LƯU Ý
 
1. Biểu phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
3. Phí dịch vụ đã thu không hoàn lại dù có yêu cầu hủy bỏ dịch vụ.
4. Phí dịch vụ được thu ngay hoặc thu sau khi phát sinh giao dịch.