Lãi suất


Lãi suất tiền gởi tiết kiệm (TGTK) bằng Đồng Việt Nam của cá nhân
 
Ngày hiệu lực   :   19/11/2019
Kỳ hạn
Trả lãi cuối kỳ
Trả lãi hàng quý
Trả lãi hàng tháng
Trả lãi trước
(% /năm)
(% /năm)
(% /năm)
(% /năm)
Tiết kiệm không kỳ hạn
 
 
0,30%
 
Tiết kiệm có kỳ hạn
 
 
 
 
01 tuần
0,70%
 
 
 
02 tuần
0,70%
 
 
 
01 tháng
4,80%
 
4,80%
4,78%
02 tháng
4,90%
 
4,89%
4,86%
03 tháng
5,00%
5,00%
4,98%
4,94%
04 tháng 5.00%   4,97% 4,92%
05 tháng
5,00%
 
4,96%
4,90%
06 tháng
6,80%
6,75%
6,71%
6,58%
07 tháng 6,80%   6,69% 6,54%
08 tháng
6,80%
 
6,67%
6,51%
09 tháng
6,80%
6,69%
6,65%
6,47%
10 tháng 6,80%   6,64% 6,44%
11 tháng
6,80%
 
6,62%
6,40%
12 tháng
7,40%
7,21%
7,16%
6,89%
13 tháng
7,70%
 
7,42%
7,11%
18 tháng
7,70%
7,36%
7,31%
6,91%
24 tháng
7,70%
7,23%
7,19%
6,68%
36 tháng 7,70% 6,99% 6,95% 6,26%
 
 
Lãi suất tiền gởi thanh toán bằng VND của tổ chức và cá nhân
 
Ngày hiệu lực   :   19/11/2019  
Kỳ hạn
Lãi  suất (% năm)
1.    Loại không kỳ hạn
:
0,30% 
2.    Loại 01 tuần 
:
0,70%
3.    Loại 02 tuần
:
0,70%
4.    Loại kỳ hạn 01 tháng
:
4,80%
5.    Loại kỳ hạn 02 tháng
:
4,90%
6.    Loại kỳ hạn 03 tháng
:
5,00%
7.    Loại kỳ hạn 04 tháng : 5,00%
8.    Loại kỳ hạn 05 tháng : 5,00%
9.    Loại kỳ hạn 06 tháng
:
6,80%
10.  Loại kỳ hạn 07 tháng : 6,80%
11.  Loại kỳ hạn 08 tháng : 6,80%
12.  Loại kỳ hạn 09 tháng
:
6,80%
13,  Loại kỳ hạn 10 tháng : 6,80%
14.  Loại kỳ hạn 11 tháng : 6,80%
15.  Loại kỳ hạn 12 tháng
:
7,40%
16.  Loại kỳ hạn 13 tháng
:
7,70%
17.  Loại kỳ hạn 18 tháng
:
7,70%
18.  Loại kỳ hạn 24 tháng
:
7,70% 
19. Loại kỳ hạn 36 tháng : 7,70%
 
 
Lãi suất tiền gởi tiết kiệm bằng Dollar Mỹ (USD) của cá nhân
 
Ngày hiệu lực   :   01/01/2018   
Kỳ hạn Lãnh lãi khi đáo hạn (% năm)
1.   Loại không kỳ hạn
:
0%
2.   Loại có kỳ hạn
 
 
+   Loại kỳ hạn 01 tháng
:
0%
+   Loại kỳ hạn 02 tháng
:
0% 
+   Loại kỳ hạn 03 tháng
:
0% 
+   Loại kỳ hạn 06 tháng
:
0% 
+   Loại kỳ hạn 09 tháng
:
0% 
+   Loại kỳ hạn 12 tháng
:
0%
+   Loại kỳ hạn 13 tháng
:
0%
+   Loại kỳ hạn 18 tháng
:
0%
+   Loại kỳ hạn 24 tháng
:
0%
+   Loại kỳ hạn 36 tháng
: 0% 
 
Lãi suất tiền gởi thanh toán bằng Dollar Mỹ (USD) của tổ chức và cá nhân
 
Ngày hiệu lực   :   01/01/2018   
Kỳ hạn Lãi suất (% năm)
1. Loại không kỳ hạn
:
0% 
2. Loại kỳ hạn 01 tháng
:
0%
5. Loại kỳ hạn 02 tháng
:
0%
6. Loại kỳ hạn 03 tháng
:
0%
7. Loại kỳ hạn 06 tháng
:
0% 
8. Loại kỳ hạn 09 tháng
:
0% 
9. Loại kỳ hạn 12 tháng
:
0% 
11. Loại kỳ hạn 18 tháng
:
0%
12. Loại kỳ hạn 24 tháng : 0%
 
 
Lãi suất tiền gởi tiết kiệm bằng Euro (EUR) của cá nhân
 
Ngày hiệu lực   :   01/01/2018   
Kỳ hạn Lãnh lãi khi đáo hạn (% năm)
1. Loại không kỳ hạn
:
0% 
2. Loại kỳ hạn 01 tháng
:
0%
3. Loại kỳ hạn 02 tháng
:
0%
4. Loại kỳ hạn 03 tháng
:
0,05% 
5. Loại kỳ hạn 06 tháng
:
0,10% 
6. Loại kỳ hạn 09 tháng
:
0,10%
7. Loại kỳ hạn 12 tháng
:
0,10% 
 
 Ngân hàng tính lãi theo cơ sở 365 ngày.