Doanh nhân lớn mạnh, đất nước thịnh cường
Ngày nhập : 13/05/2024 13:15
Phấn đấu nền kinh tế có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp; khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65 - 70% GDP cả nước; có ít nhất 70 doanh nghiệp có vốn hóa thị trường đạt trên 1 tỷ USD; có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú thế giới… nằm trong số những mục tiêu Chính phủ đặt ra đến năm 2030 để thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới (Nghị quyết 41).
 
Cụ thể hóa mục tiêu, triển khai nhanh hành động

Ngày 10/5/2024, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41. Các báo cáo tại hội nghị tập trung truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết 41; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra; xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
 


Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 
của Bộ Chính trị
 
Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ngay sau Nghị quyết 41, Chính phủ ngày 9/5/2024 đã ký ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ để triển khai thực hiện. Chương trình hành động đã xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung tổ chức triển khai nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 41 trên tinh thần đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp; lấy doanh nhân, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nhân đầu tư, kinh doanh, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quán triệt các mục tiêu tổng thể đề ra tại Nghị quyết 41, Chương trình hành động của Chính phủ đã đặt các mục tiêu cụ thể. Đến năm 2030: Có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp; Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65 - 70% GDP cả nước, khoảng 32 - 38% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98 - 99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu; Có ít nhất 70 doanh nghiệp có vốn hóa thị trường đạt trên 1 tỷ USD, 120 doanh nghiệp có doanh thu thuần đạt trên 1 tỷ USD và 100 doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế trên 100 triệu USD; Có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú đô la Mỹ thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn…

Phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam sẽ có một số doanh nhân làm chủ các tập đoàn có khả năng dẫn dắt các chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, tiến tới hình thành một số chuỗi giá trị của Việt Nam trong các ngành ưu tiên, có thế mạnh của đất nước. Cùng với đó, hình thành và phát triển được đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín trong khu vực và quốc tế.

Để đạt được các chỉ tiêu cụ thể nêu trên, trong thời gian tới, Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương, VCCI, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước; Hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển, cống hiến; Xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức; Phát huy vai trò của VCCI, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.

Tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ doanh nhân phát triển, cống hiến

Để đảm bảo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách trước ngày 1/7/2024; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Thủ tướng Chính phủ.

“Với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực, chủ động của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức hiệp hội doanh nghiệp, chúng ta sẽ xây dựng và phát triển được đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, hình thành được lực lượng doanh nghiệp dân tộc có uy tín, vị thế trong khu vực và thế giới. Các doanh nhân, doanh nghiệp sẽ là một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra”, ông Trần Duy Đông tin tưởng.

Tại hội nghị, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI đã báo cáo về Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết 41. Trong đó, Chương trình nhấn mạnh phải thể hiện vai trò của VCCI là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp.

Khẳng định Nghị quyết 41 đã tạo thêm động lực, niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển và cống hiến, Chủ tịch VCCI tin tưởng cùng với Chương trình hành động của Chính phủ, khoảng 35/63 tỉnh/thành ủy, một số ban ngành trung ương và VCCI, sau hội nghị này, tất cả các đơn vị còn lại sẽ quan tâm xây dựng chương trình hành động để Nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam; khẳng định những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam hiện nay; đặt ra những yêu cầu về việc xây dựng và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời gian tới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần quán triệt sâu sắc, chuẩn bị thật tốt các điều kiện, nguồn lực với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết 41 đã đề ra; chú trọng hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến.

Đồng thời đề nghị mỗi doanh nhân phải luôn đề cao đạo đức, văn hoá kinh doanh, tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần vì cộng đồng, tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước; ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới.

“Tôi tin tưởng rằng, sau hội nghị này, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và đồng lòng của người dân, Nghị quyết 41 sẽ sớm đi vào cuộc sống, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng.

(NGUỒN: THỜI BÁO NGÂN HÀNG)
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh