SAIGONBANK tổ chức Hội nghị Tổng kết 2017 và triển khai định hướng hoạt động, nhiệm vụ thực hiện năm 2018
Ngày nhập : 29/01/2018 15:35
Ngày 28/01/2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2017 và triển khai định hướng hoạt động, nhiệm vụ thực hiện năm 2018. Hội nghị có sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng Hội sở và Giám đốc các chi nhánh trực thuộc trong toàn hệ thống SAIGONBANK.

Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ thực hiện năm 2018. Nhìn chung hoạt động của SAIGONBANK năm 2017 ổn định, thanh khoản được đảm bảo an toàn, luôn chấp hành các chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thực thi chính sách tiền tệ và phát triển kinh tế xã hội. Công tác huy động, cho vay có sự tăng trưởng đáng kể so với thời gian trước, cụ thể huy động và cho vay tăng 15,92% và 12,74% so với năm 2016 và lợi nhuận trước thuế trước khi trích dự phòng tăng gần 14% so với năm 2016. Hoạt động tín dụng được kiểm soát chặt về chất lượng phù hợp với sự tăng trưởng nguồn vốn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, bàn bạc và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai các định hướng hoạt động của SAIGONBANK trong năm 2018 để góp phần tích cực vào thành tích chung của hệ thống ngân hàng và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đất nước năm 2018.

Cũng tại Hội nghị này, SAIGONBANK đã tổ chức Tổng kết thi đua khen thưởng những đơn vị hoàn thành kết quả hoạt động kinh doanh xuất sắc trong năm 2017.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Tổng Giám đốc SAIGONBANK đã chỉ rõ một số công việc cụ thể, cấp bách cần nghiêm túc thực hiện trong năm 2018. Với tinh thần nhất trí cao, Hội nghị đã thể hiện tinh thần quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị.
 
 
 
 
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh